גיליון 6223 עמוד 1 מתאריך 10/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בניסן התשע״א    6223    10 באפריל 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 3622

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 3685