גיליון 6224 עמוד 1 מתאריך 12/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בניסן התשע״א    6224    12 באפריל 2011

עמוד

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 3726

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 3726

מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים........................................... 3726

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 3726 תיקון הודעות על מינוי משקמים ותחום פעולתם

לפי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי......... 3726

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים .................................................... 3726

עמוד

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 3727

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (נשר)........ 3727

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין . 3727

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות .......................... 3727

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 3729

הודעות לפי חוק התכנון    והבנייה........................................ 3729

הודעות מאת הציבור................................................................ 3751