גיליון 6225 עמוד 1 מתאריך 13/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״א    6225    13 באפריל 2011

עמוד


עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה לפי חוק

חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם....... 3766

מינוי לפי חוק כלי הירייה....................................................... 3766

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט........................... 3766

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................ 3766

מינוי שופטי נוער........................................................................ 3766

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה.................... 3767

מינוי רשמת בית הדין לעבודה............................................. 3767

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל................................................ 3767

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 3767

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)................................................................... 3767

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות................... 3767

אצילת סמכויות לפי חוק יסוד התקציב............................ 3768

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 3768

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................... 3768

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים............................. 3768

הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)................ 3769

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי

חוק עובדים זרים.............................................................. 3769

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם.................................. 3769

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)................................. 3769

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 3770

העברת סמכויות לפי חוק עבודת נשים............................. 3770

תיקון ואכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................. 3770

הודעה בדבר שינוי הרכב המועצה הדתית אזורית

עמק לוד................................................................................ 3770

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)........................................... 3770

החלטות להחיל את ביקורת המדינה................................. 3770

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה.......... 3771

מינוי קצינים מסומכים לפי פקודת העיריות................... 3771

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3772

מינוי מפקח לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על

בעלי חיים).......................................................................... 3772

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3772

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3772

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3778

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3778

הודעות מאת הציבור................................................................ 3788

תיקון טעות דפוס