גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה

לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי”א-1951

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיף 10א לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי׳׳א-1951י, ולסעיף 3 לכללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (השתתפות בהוצאות משפטיות), התשס׳׳ג-22003, על מינוי ועדה ציבורית לקביעת השתתפות בהוצאות משפטיות של חברי הכנסת, וזה הרכבה:

המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אליהו מצא -יושב ראש

השופט (בדימוס) יצחק אליאסוף - חבר עורכת הדין טנה שפניץ - חברה.

ט' באדר ב' התשע׳׳א (15 במרס 2011) (חמ 3-3329)

ראובן רובי ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 228; התשס׳׳ג, עמ' 540. 2 ק׳׳ת התשס׳׳ג, עמ' 941.

מינוי

לפי חוק כלי הירייה, התש׳׳ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש׳׳ט-1949', אני ממנה את ניסן פורן, ת׳׳ז XXXXXX795, לעובד אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועד לצורכי ביטחון, בקשר לתפקידו כממונה ביטחון במכון הביולוגי, משרד ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף עד יום כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳א (30 ביוני 2011) וכל עוד העובד האמור מכהן בתפקידו הנוכחי.

י”א באדר א' התשע׳׳א (15 בפברואר 2011) (חמ 3-497)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 143; התשל׳׳ח, עמ' 124.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה כמפורט לצדם, החל ביום ז' באדר ב' התשע׳׳א (16 במרס 2011):

השופט יגאל פליטמן - לכהונת נשיא בית הדין הארצי לעבודה;

השופט דוד מינץ - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

עורך הדין דורי ספיבק - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

עורכת הדין טובה פרי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז המרכז;

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים;

הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשמת ג'מילה ג'בארין - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הצפון;

הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;

עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;

עורך הדין הישאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עורכת הדין מרים קסלסי - לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים.

י' באדר ב' התשע׳׳א (16 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ”ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011): אליה נוס ארז שני

ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011) (חמ 3-2666)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי שופטת נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת טובה פרי, לשמש שופטת נוער עד תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום. ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

ילקוט הפרסומים 6225, ט' בניסן התשע״א, 13.4.2011 3766