גיליון 6225 עמוד 3 מתאריך 13/04/2011מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט דוד מינץ לשמש שופט נוער עד תום תקופת כהונתו בערכאת בית המשפט המחוזי. ז' באדר ב' התשע׳׳א )13 במרס 2011( (חמ 3-686(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את יפעת אונגר ביטון, רשמת של בית משפט שלום, לרשמת בבית משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011). ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011) (חמ 3-2666)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת בית הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין מירי שי-גרינברג, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, החל ביום ח' באדר ב' התשע׳׳א (14 במרס 2011).

ז' באדר ב' התשע׳׳א (13 במרס 2011) (חמ 3-526)

נילי ארד

_    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-1952י (להלן - החוק), אני ממנה את רבקה אדלר, ת׳׳ז 050426188, לבית דין של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ב' באדר ב' התשע׳׳א (8 במרס 2011) (חמ 3-284)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳ח, עמ' 645.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ובהתייעצות עימה לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשס”א-22001, אני ממנה את השופט בקצבה אבי הבר, ת׳׳ז XXXXX851, ליושב ראש ועדות השחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ט באדר א' התשע׳׳א (23 בפברואר 2011) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי חברים לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963י (להלן - החוק), אני ממנה את משה יצחקי, ת׳׳ז XXX837, ואת ליאור דוידאי, ת׳׳ז XXXXXX935, לחברים בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשנתיים.

א' באדר ב' התשע׳׳א (7 במרס 2011) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

מינוי מפקחת

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את רות ברנר-טלמן, ת׳׳ז XXXXXX002, עובדת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקחת לגבי עבירות על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס׳׳ד-32004, וזאת לאחר שעברה הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו תחדל העובדת לכהן בתפקידה, לפי המוקדם. י׳׳ח באדר ב' התשע׳׳א (24 במרס 2011) (חמ 3-1923)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 128.

3    ק׳׳ת התשס׳׳ד, עמ' 323.

3767 ילקוט הפרסומים 6225, ט' בניסן התשע״א, 13.4.2011