גיליון 6226 עמוד 1 מתאריך 14/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011

6226 14 באפריל

י' בניסן התשע״א

עמוד

עמוד

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

3829

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין.................

הממשלה למוסדות ציבור המנציחים את זכרם

3831

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי......................

3822 .

ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה .....

3832

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

3838

הודעות מאת הציבור................................................................

הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו

תיקון טעות דפוס

3825 .

ופועלו של בנימין זאב הרצל ......................................