גיליון 6227 עמוד 1 מתאריך 14/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בניסן התשע״א    6227    14 באפריל 2011

עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 3868

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור................................................................ 3868

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

המדע התרבות והספורט למוסדות    ציבור.............. 3868

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור..................................................................................... 3868

הודעה בדבר רשימה של מבקשי    רישיונות...................... 3869

הכרזות על אזורים נגועים במחלת    הניוקסל................... 3870

הודעות מאת הציבור................................................................ 3870