גיליון 6228 עמוד 1 מתאריך 14/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳ בניסן התשע״א    6228    14

אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות............

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי

המועצות הדתיות לשנת 2011 ............................................................

הודעות מאת הציבור.................................................................................

באפריל 2004


עמוד . . . 3876

. .. 3879 ...3881