גיליון 6229 עמוד 1 מתאריך 28/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד בניסן התשע״א    6229    28 באפריל 2011

עמוד

הארכת מינוי אבות בית דין לענייני מים......................... 3884

הארכת מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים 3884

הארכת מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים................ 3884

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 3884 מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים............... 3884

הארכת מינוי יושבת ראש מותב לוועדת ערר לפי

החוקים האמורים............................................................. 3884

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת לפי תקנות

העסקת נכי מלחמה......................................................... 3885

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 3885

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ולפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה)................................................................. 3885

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונות דרכים................................................................... 3885

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 3885

מינוי מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

כוח אדם............................................................................... 3886

מינוי מפקחים לפי חוק המצות (איסורי חמץ)................. 3886

עמוד

הארכת השעיה ומינוי זמני של מפקח על משקלות

ומידות................................................................................... 3886

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 3886

הוראות בדבר הגשת כתב טענות לפי תקנות סדר

הדין האזרחי....................................................................... 3886

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 3887

הודעה על גופים שייתנו הדרכה והשתלמות בנהיגה

מטעם רשות הרישוי........................................................ 3887

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3887

הודעה בדבר בחירת רב עיר ספרדי לאשדוד.................. 3887

אישור מונה למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך. 3887 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 3887

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 3888

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים.. 3889

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית באר שבע............... 3889

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (חדרה)..... 3890

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה (רעננה)............ 3890

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 3890

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 3890

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3891

הודעות מאת הציבור................................................................ 3891