גיליון 6229 עמוד 29 מתאריך 28/04/2011אביטל איתן בע״מ

(ח״פ 51-440136-3)

שרון ויואב בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-337198-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח יובל סרנגה, ת׳׳ז XXXXXX072, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

קרן רייכבך־סגל, עו״ד

בתיה ויוסף בע״מ

(ח״פ 51-337200-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יובל סרנגה, ת״ז 022027072, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

קרן רייכבך־סגל, עו״ד

יונתן ומאיה בע״מ

(ח״פ 51-337197-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יובל סרנגה, ת״ז 022027072, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

קרן רייכבך־סגל, עו״ד

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יובל סרנגה, ת״ז 022027072, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

קרן רייכבך־סגל, עו״ד

סטארט ארט בע׳׳מ

(ח״פ 51-381606-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דנה שחם, מרח' אריה שנקר 4, הרצליה פיתוח, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

נעמי שטיינפלד, עו״ד, מפרקת

גיטלין־טק בע׳׳מ

(ח״פ 51-303616-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי גיטלין, מרח' ברוריה 7, תל אביב 67454, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אבי גיטלין, מפרק

3911 ילקוט הפרסומים 6229, כ״ד בניסן התשע״א, 28.4.2011