גיליון 6230 עמוד 1 מתאריך 02/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


כ״ח בניסן התשע״א    6230    2 במאי

עמוד

מינוי רשמים בבתי המשפט.................................................... 3924

מינוי רשמי הוצאה לפועל...................................................... 3924

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................ 3924

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 3925

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 3925

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן.................................... 3925

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 3925

הודעות בדבר הצורך לבחור רב עיר (קרית עקרון,

ירוחם)................................................................................... 3925

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון.................... 3925

מינוי יושב ראש ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה . 3926

הודעות על מתן צווים לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת

החלטות בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה..................

דרישה לסילוק כלי שיט...........................................................

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל).........................................

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של אוניברסיטת

תל אביב...............................................................................

הכרזות על אזורים נגועים במחלות בעלי חיים.............

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית עכו.........................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

3926

3926

3926

3927

3927

3927

3927

3928 3928