גיליון 6233 עמוד 1 מתאריך 08/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באייר התשע״א    6233    8 במאי 2011

עמוד


עמוד

הודעות על מילוי מקום של שר............................................ 4060

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק.............. 4060

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 4060

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת המינויים לקאדים... 4060

הודעה על מינוי דיינים........................................................... 4061

הארכת מינוי מנהל בתי המשפט......................................... 4061

הודעות על מינוי שופטים בבתי המשפט......................... 4061

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 4061

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 4062

מינוי חברי ועדת הסמכה לפי תקנות הטוענים

השרעיים.............................................................................. 4062

הסמכות בסמכויות של רשם מקרקעין............................... 4062

מינוי חבר במועצת שמאי המקרקעין................................. 4063

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ורכישה)................................................. 4063

מינוי והארכת מינוי חוקרת ילדים לפי החוק לתיקון

דיני הראיות (הגנת ילדים)........................................... 4063

מינוי ועדת משמעת לפי חוק הפטנטים............................. 4063

מינוי חברים בוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים ................................ 4063

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................. 4063

מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים .. 4064 הודעה על מינוי חברים למינהלת השקעות בתיירות

לפי חוק לעידוד השקעות הון...................................... 4065

מינוי חבר למועצת הפסיכולוגים........................................ 4065

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובוועדה הארצית לתכנון

ולבנייה של תשתיות לאומיות.................................... 4065

מינוי יושבת ראש הנהלת הקרן לשמירת הניקיון......... 4065

ביטול מבחנים לחלוקת כספים למתן תמיכות של משרד

התיירות במוסדות ציבור.............................................. 4066

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 4066

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4066

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4066

הודעות מאת הציבור................................................................ 4077

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 4098