גיליון 6233 עמוד 2 מתאריך 08/05/2011הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק יסוד: הממשלה2, שהשר זאב בנימין בגין, ימלא את מקום שר המשפטים, מיום ב' בניסן התשע׳׳א )6 באפריל 2011( עד יום ט' בניסן התשע"א )13 באפריל 2011(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

א' באדר ב' התשע"א )7 במרס 2011( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 10)ב()6( לחוק הממשלה, התשס״א- 2001' )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק יסוד: הממשלה2, שהשר עוזי לנדאו, ימלא את מקום השר לביטחון הפנים בעת העדרו מן הארץ, מיום ד' באדר ב' התשע״א )10 במרס 2011( עד יום י״ב באדר ב' התשע״א )18 במרס 2011(

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

א' באדר ב' התשע״א )7 במרס 2011( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה בהתאם לסעיף    לחוק הממשלה,

התשס״א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק יסוד: הממשלה2, שהשר מתן וילנאי, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, מיום י' באדר ב' התשע״א )16 במרס 2011( עד יום י״ז באדר ב' התשע״א )23 במרס 2011(

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ט״ז באדר ב' התשע״א )22 במרס 2011( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף    לחוק הממשלה,

התשס״א-12001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף

1 ס״ח התשס״א, עמ' 168.

31)ב( לחוק יסוד: הממשלה2, להעביר לשר שלום שמחון את הסמכויות הנתונות לשרת החקלאות ופיתוח הכפר לפי חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ״ב-31992, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חלב(, התשכ״ז-41967, ולפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ״ו-51996.

תוקף החלטה זו עד יום ו' באייר התשע״א )10 במאי 2011(

או עד סיום בדיקת מבקר המדינה בעניין קיום חשש לניגוד עניינים בדבר מעורבות שרת החקלאות ופיתוח הכפר בתחום משק החלב.

בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק היסוד, ההחלטה הובאה לאישור הכנסת ביום ח' באדר ב' התשע״א )14 במרס 2011(. ט״ו באדר ב' התשע״א )21 במרס 2011( )חמ 3-3281(

צבי האזור

_    מזכיר הממשלה

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    ס״ח התשנ״ב, עמ' 139.

4    ק״ת התשכ״ז, עמ' 2987.

5    ס״ח התשנ״ו, עמ' 192.

הודעה על חילופי גברי בכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיפים 41 ו-43)א( לחוק-יסוד: הכנסת1,

ולפי סעיף 16)ב( לתקנון הכנסת2, על חילופי גברי בכנסת כמפורט להלן:

)1( ביום י״ב באדר ב' התשע״א )18 במרס 2011(, נפטר חבר הכנסת זאב דוד בוים ובמקומו בא חבר הכנסת דורון שלום אביטל;

)2( ביום י״ט באדר ב' התשע״א )25 במרס 2011( פסקה חברותו בכנסת של חיים אורון ובמקומו באה חברת הכנסת זהבה גלאון.

כ״א באדר ב' התשע״א )27 במרס 2011( )חמ 3-22(

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

1    ס״ח התשי״ח, עמ' 69.

2    י״פ התשכ״ח, עמ' 590; התש״ע, עמ' 1927.

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת המינויים לקאדים

לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961 בהתאם לסעיף 4)ב( לחוק הקאדים, התשכ״א-11961, אני מודיע שהרכב ועדת המינויים לקאדים השתנה כדלקמן:

במקום ״אבישי ברוורמן, שר - חבר״ יבוא ״שלום שמחון,

שר - חבר״ ובמקום ״דאווד זיני, קאדי - חבר״ יבוא ״עבד אלחכים סמארה, קאדי - חבר״.

ההודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים2 תתוקן לפי זה.

כ״ד בניסן התשע״א )28 באפריל 2011( )חמ 3-260(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״א, עמ' 118.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 4468.

ילקוט הפרסומים 6233, ד' באייר התשע״א, 8.5.2011 4060