גיליון 6233 עמוד 3 מתאריך 08/05/2011הודעה על מינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 אני מודיע בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955' (להלן - החוק), שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, מינה ביום כ׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (3 במרס 2011) את הרשומים מטה לכהונת דיינים של בית דין רבני אזורי:

אדרי אריאל אליהו בן מנחם יהודה יאיר בן שמעון רפאל בר שלטון דוד האגר מנחם יוסף אייל כהנא מאיר לסרי בנימין רוזנטל ישראל דב רפפורט יצחק שטיינהויז יעקב מאיר שלוש אברהם מאיר כ׳׳ט בניסן התשע׳׳א (3 במאי 2011) (חמ 3-403)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ח, עמ' 431.

הארכת מינוי מנהל בתי המשפט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויו של משה גל2, ת׳׳ז XXXXXX935, נשיא של בית משפט מחוזי, על ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט, בתואר מנהל בתי המשפט, מיום כ׳׳ח באייר התשע׳׳א (1 ביוני 2011) עד יום י' בסיוון התשע׳׳ב (31 במאי 2012). כ׳׳ה באדר ב' התשע׳׳א (31 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 3088.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינה נשיא המדינה ביום ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) את הרשומים מטה כמפורט לצדם: השופטת רונית רוזנפלד - לכהונת שופטת של בית הדין הארצי לעבודה;

עורך הדין דניאל גולדברג - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים;

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

עורך הדין יחיאל ליפשיץ - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז חיפה;

עורך הדין אברהים בולוס - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז הצפון;

הרשמת אילת שומרוני-ברנשטיין - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה;

השופט סאאב דבור - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז הצפון;

הרשמת רוית צדיק - לכהונת שופטת של הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

השופט חנא סבאג - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז הצפון;

עורך הדין ניצן סילמן - לכהונת שופט של בתי משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

עורך הדין עמי (עמירם) קובו - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז המרכז;

עורכת הדין שאדן נאשף אבו-אחמד - לכהונת שופטת של בתי משפט שלום במחוז הצפון;

הרשמת מגי כהן - לכהונת שופטת תעבורה במחוז חיפה; הרשם מרדכי כדורי - לכהונת שופט תעבורה במחוז ירושלים. י׳׳ג באדר ב' התשע׳׳א (24 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את משה בר-עם, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום כ׳׳ז בניסן התשע׳׳א (1 במאי 2011) עד יום י”א באייר התשע׳׳ה (30 באפריל 2015).

כ׳׳ט באדר ב' התשע׳׳א (4 באפריל 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של נילי קוצר, סגנית נשיא בית משפט השלום ברחובות, ביום ט׳׳ו באדר א' התשע׳׳א (19 בפברואר 2011) עקב פרישתה לגמלאות.

כ׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (3 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

4061 ילקוט הפרסומים 6233, ד' באייר התשע״א, 8.5.2011