גיליון 6233 עמוד 4 מתאריך 08/05/2011תוקף המינוי לשלוש שנים.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של תחיה שפירא, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום י”א באדר א' התשע׳׳א (15 בפברואר 2011) עקב פרישתה לגמלאות. כ׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (3 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של שירי רפאלי, שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה, ביום כ׳׳ד באדר א' התשע׳׳א (28 בפברואר 2011) עקב התפטרותה. כ׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (3 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של שמואל ברוך, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010) עקב פטירתו.

כ׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (3 במרס 2011) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18 ב(א)(2) ו-60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-1975י (להלן - החוק), אנו ממנים בזה את הרשומות מטה לחברות בוועדה לבדיקת מינויים של חבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, יושב ראש של אותם גופים או מנהל כללי בהם, לפי העניין, בתאגידים ובגופים אחרים שהוקמו בחוק, ברשימת אנשי הציבור לפי סעיפים 18ב ו-60א(ב)(3) לחוק: זיוה פתיר, ת׳׳ז XXXXX662 דורית דיאנה אלטר סלינגר, ת׳׳ז XXXXXX487 רונית הראל בן-זאב, ת׳׳ז XXXXX942 1

א' בניסן התשע׳׳א (5 באפריל 2011) (חמ 3-765)

יעקב נאמן    יובל שטייניץ

שר המשפטים    שר האוצר

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-1975י (להלן - החוק), אנו ממנים בזה את הרשומות מטה לחברות בוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק, ברשימת אנשי הציבור שעל פי סעיף 18ב(א)(2), לחוק: זיוה פתיר, ת׳׳ז XXXXX662 דורית דיאנה אלטר סלינגר, ת׳׳ז XXXXXX487 רונית הראל בן-זאב, ת׳׳ז XXXXX942 תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' בניסן התשע׳׳א (5 באפריל 2011) (חמ 3-765)

יעקב נאמן    יובל שטייניץ

שר המשפטים    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 132; התשס׳׳ד, עמ' 441.

מינוי חברי ועדת הסמכה

לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ׳׳ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לתקנות הטוענים השרעיים, התשכ׳׳ג-1963י, אני ממנה את הרשומים מטה לחברי הוועדה לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם של טוענים שרעיים: הקאדי מחמד זבדה - יושב ראש הקאדי זיאד להואני - חבר הקאדי חמזה חמזה - חבר

מענה של הוועדה: הנהלת בתי הדין השרעיים, רח' כנפי נשרים 7, ירושלים.

מינוי חברי הוועדה לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם של טוענים שרעיים2 - בטל.

כ׳׳ט באדר ב' התשע׳׳א (4 באפריל 2011) (חמ 3-2038)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ק׳׳ת התשכ׳׳ג, עמ' 1374 .

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 2540.

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את דורית פרטוק, ת׳׳ז XXXXXX588,

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 259; התשל״ד, עמ' 135.

ילקוט הפרסומים 6233, ד' באייר התשע״א, 8.5.2011 4062

1

ס״ח התשל׳׳ה, עמ' 132; התשס״ד, עמ' 441.