גיליון 6233 עמוד 5 מתאריך 08/05/2011רכזת (עוזרת למפקח על רישום מקרקעין), בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בנצרת. כ׳׳ה באדר ב' התשע׳׳א )31 במרס 2011) (חמ 3-295(

יעקב נאמן

שר המשפטים

הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את הדסה שמע, ת׳׳ז XXXXXX373, רכזת (בוחנת עסקאות), ושירי פור, ת׳׳ז XXXXXX409, רכזת (בוחנת עסקאות), בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין בתל אביב.

א' בניסן התשע׳׳א (5 באפריל 2011) (חמ 3-295)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259; התשל׳׳ד, עמ' 135.

מינוי חבר במועצת שמאי המקרקעין

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(4) לחוק שמאי מקרקעין, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), ולפי המלצת הארגון כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, אני ממנה את אוהד דנוס, ת׳׳ז XXXXX124, לחבר במועצת שמאי המקרקעין, החל ביום כ׳׳ו באדר ב' התשע׳׳א (1 באפריל 2011).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ה באדר ב' התשע׳׳א (31 במרס 2011) (חמ 3-972)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 436.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני מאריך את מינויו של השופט זועבי עבד אל רחמן3, ת׳׳ז XXXXX500, שופט בקצבה של בית המשפט המחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק במחוז הצפון, החל ביום ח' בניסן התשע׳׳א (12 באפריל 2011).

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ה באדר ב' התשע׳׳א (31 במרס 2011) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ב, עמ' 45; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

3    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 2448.

מינוי חוקרת ילדים

לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1995י, ולאחר התייעצות בוועדה שהוקמה לפי החוק האמור, אני ממנה את ורד שטרן2, ת׳׳ז 300284742, לחוקרת ילדים. כ׳׳ה באדר ב' התשע׳׳א (31 במרס 2011) (חמ 3-401)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 2217; התשע׳׳א, עמ' 2774.

הארכת מינוי חוקרות ילדים

לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1955י, ולאחר התייעצות בוועדה שהוקמה לפי החוק האמור, אני מאריך את מינוין של ערין מאהלי2, ת׳׳ז 29836061, ומור ברן3, ת׳׳ז XXXXX553, לחוקרות ילדים. א' בניסן התשע׳׳א (5 באפריל 2011) (חמ 3-401)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3170.

3    י”פ התשס״ח, עמ' 3170.

מינוי ועדת משמעת

לפי חוק הפטנטים, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 146 לחוק הפטנטים, התשכ׳׳ז-1967', אני ממנה את הרשומים מטה לוועדת משמעת לפי החוק האמור:

ארנן גבריאלי, ת׳׳ז XXXXXX329 - יושב ראש סנפורד תומס קולב, ת׳׳ז XXXXX020 - חבר מיכל חכמי, ת׳׳ז XXXXXX224 - חברה תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ה באדר ב' התשע׳׳א (31 במרס 2011) (חמ 3-1498)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 148.

מינוי חברה בוועדת ערר

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים,

4063 ילקוט הפרסומים 6233, ד' באייר התשע״א, 8.5.2011

1

ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 103; התשל׳׳ח, עמ' 212.