גיליון 6235 עמוד 1 מתאריך 09/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באייר התשע״א    6235    9 במאי 2011

עמוד


עמוד

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים..................... 4116

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל............................... 4116

הודעה על מינוי חבר לוועדת עררים ועל מען הוועדה

לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה............. 4116

מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות......... 4116

מינוי חבר לוועדת תלונות לפי חוק הפסיכולוגים........ 4116

הודעה על הרכב ועדה לפי חוק האזרחות....................... 4116

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה

על ביטחון הציבור............................................................ 4116

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים..................................... 4117

הסמכה לפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת........................ 4117

הסמכה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים

מיוחדים וסמכות בין-לאומית)................................... 4117

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 4117

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 4118

הודעות מאת הציבור................................................................ 4118