גיליון 6235 עמוד 2 מתאריך 09/05/2011הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 6(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שהרכב הוועדה לבחירת שופטים2, השתנה כדלקמן: במקום ”אדמונד לוי, שופט בית המשפט העליון - חבר” יבוא ”מרים נאור, שופטת בית המשפט העליון - חברה”. ט' בניסן התשע׳׳א (13 באפריל 2011( (חמ 3-814)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4377.

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני מאריך בזה את מינויה של סיגל דוידוב מוטולה2, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי לעבודה, מיום כ”ז בניסן התשע׳׳א (1 במאי 2011) עד יום ב' בסיוון התשע׳׳א (7 ביוני 2011). ט' בניסן התשע׳׳א (13 באפריל 2011) (חמ 3-1563)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס”ח התשכ”ט, עמ' 70.

2    י”פ התשע”א, עמ' 930.

הודעה על מינוי חבר לוועדת עררים ועל מען הוועדה

לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל-1970 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש׳׳ל-1970י, ובהתייעצות עם שר הרווחה, מיניתי את עמנואל (מני) סלע, ת”ז XXXXXX508, לחבר בוועדת העררים הקבועה בסעיף האמור.

תוקף המינוי הוא לשלוש שנים.

מען הוועדה: בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, רח' וייצמן 1, תל אביב 64239. כ”ה באדר ב' התשע׳׳א (31 במרס 2011) (חמ 3-285)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התש׳׳ל, עמ' 126.

מינוי חבר לוועדות רפואיות

לעניין גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט”ו בסיוון התשל׳׳ז (1 ביוני 1977)י, אני מוסיף לרשימת חברי הוועדות הרפואיות את ד”ר אסף לבנון, ת”ז XXXXXX609, מומחה בכירורגית כלי דם, בוועדה המחוזית חיפה.

ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות2, תתוקן לפי זה.

א' בניסן התשע׳׳א (5 באפריל 2011) (חמ 3-1505)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

2 י”פ התש׳׳ן, עמ' 2286; התשע׳׳א, עמ' 2451.

מינוי חבר לוועדת תלונות

לפי חוק הפסיכולוגים, התשל”ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב)(1) לחוק הפסיכולוגים, התשל”ז-11977, אני ממנה את ד”ר ברני שטיין, נציג מועצת הפסיכולוגים, לתקופת כהונה נוספת2 בוועדת התלונות עד יום ב' בכסלו התשע׳׳ו (14 בנובמבר 2015).

מינוי ועדת תלונות2 יתוקן לפי זה.

כ”ט באדר ב' התשע׳׳א (4 באפריל 2011) (חמ 3-400)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 158; התשס׳׳ה, עמ' 468.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 1974.

הודעה על הרכב ועדה

לפי חוק האזרחות, התשי”ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ח) לחוק האזרחות, התשי”ב-11952, מיניתי ועדה שהרכבה כמפורט להלן:

עורך הדין דורון שמואלי - יושב ראש הוועדה אהרן ברקולין - חבר ריגר גנדי - חבר

ו' בניסן התשע׳׳א (10 באפריל 2011) (חמ 3-649)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 146; התשס׳׳ח, עמ' 810.

הסמכת מאבטח

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס”ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס”ה-12005 (להלן - החוק), אני מסמיך כל מאבטח המועסק באבטחת הרכבת הקלה בירושלים (להלן -הרכבת), למאבטח לעניין החוק (להלן - מאבטח), ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף

3    לחוק, יהיו כמפורט להלן:

(1) בעת כניסה לדיפו - מרכז התפעול, הבקרה והתחזוקה של הרכבת - על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין אחרים;

1 ס”ח התשס”ה, עמ' 758.


ילקוט הפרסומים 6235, ה' באייר התשע״א, 9.5.2011 4116

1

י”פ התשל׳׳ז, עמ' 1813; התשס׳׳ח, עמ' 4635