גיליון 6235 עמוד 3 מתאריך 09/05/2011(2) בעת כניסה לתחנת הסעה לרכבת, הימצאות בה או בסביבתה

הקרובה - על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען ובטובין

אחרים;

)3( בעת כניסה לרכבת, הימצאות בה או בעת יציאה ממנה - על גופו של אדם, במטען ובטובין אחרים;

)4( אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה - על גופו של אדם או בכלי תחבורה.

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור ויש בידו תעודת מאבטח תקפה. ז' בניסן התשע׳׳א )11 באפריל 2011( )חמ 3-3595(

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

מינוי אב בית דין

לפי חוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955', אני ממנה את הרב מיכאל בלייכר, דיין בית הדין הרבני האזורי בחיפה, לאב בית דין בבית הדין הרבני האזורי בחיפה, מיום ב' בניסן התשע׳׳א )6 באפריל 2011( לתקופה של ארבע שנים.

ב' בניסן התשע׳׳א )6 באפריל 2011( )חמ 3-403(

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

_    נשיא בית הדין הרבני הגדול

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 329.

הסמכה

לפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש׳׳ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ה( לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש”ע-12010 )להלן - החוק(, אני מסמיך את הרב ציון אלגרבלי, דיין בית הדין הרבני הגדול, לשם ביצוע סמכויותי לפי החוק.

הסמכתו של הרב עזרא בר שלום2 - בטלה.

א' בניסן התשע׳׳א )5 באפריל 2011( )חמ 3-3542(

שלמה משה עמאר הראשון לציון הרב הראשי לישראל _    נשיא בית הדין הרבני הגדול

1    ס׳׳ח התש׳׳ע, עמ' 428.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 2254 ועמ' 2835.

הסמכה

לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין־לאומית/ התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)0)2( לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין־לאומית/ התשכ׳׳ט-11969 )להלן - החוק(, אני מסמיך את הרב ציון בוארון, דיין בית הדין הרבני הגדול, לשם ביצוע סמכויותי לפי החוק.

הסמכתו של הרב עזרא בר שלום2 - בטלה.

א' בניסן התשע׳׳א )5 באפריל 2011( )חמ 3-3542(

שלמה משה עמאר הראשון לציון הרב הראשי לישראל

_    נשיא בית הדין הרבני הגדול

2 י”פ התשע׳׳א, עמ' 2835.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1,

אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מניב ראשון בע׳׳מ )להלן - החברה(, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-22001 )להלן - החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק. ח' בניסן התשע׳׳א )12 באפריל 2011( )חמ 3-18(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 199.

4    ק׳׳ת התשל׳׳ה, עמ' 619.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר שירותי ההצלה והכיבוי באיגוד ערים לשירותי כבאות פתח תקוה )להלן - האיגוד(, יניב נומה ת׳׳ז XXXXXX423, לממונה על הגבייה באיגוד וזאת לעניין גבייתם של תשלומים בעד שירותים שהוטלו על ידי האיגוד בעד שירותי כבאות וכל זאת לפי סעיף 18 לחוק שירותי כבאות, התשי׳׳ט-1959/ ותקנות שירותי כבאות )תשלומים בעד שירותים(, התשל”ה-41975. י׳׳ג בניסן התשע׳׳א )17 באפריל 2011( )חמ 3-18(

שוקי אמרני המנהל הכללי )בפועל(

_    של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס״ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס״ח התשי״ט, עמ' 199.

4    ק׳׳ת התשל״ה, עמ' 619.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית קרית ביאליק )להלן - העירייה( חן פרץ ת׳׳ז XXXXXX898, לממונה על הגבייה ואת עובדות מחלקת הגבייה בעירייה אירנה ואיסבן ת׳׳ז XXXXXX167,

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 248; התשס׳׳ה, עמ' 942.

4117 ילקוט הפרסומים 6235, ה' באייר התשע״א, 9.5.2011