גיליון 6236 עמוד 1 מתאריך 15/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״א באייר התשע״א    6236    15 במאי

עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4132

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................ 4132

מינוי יושבת ראש ועדת מומחים לפי חוק למניעת

העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.......... 4132

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 4132

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 4132

מינוי רשם הפטנטים, רשם הפטנטים והמדגמים ורשם

סימני מסחר......................................................................... 4132

מינוי יושבי ראש לוועדות תעסוקה לפי חוק החיילים

המשוחררים (החזרה לעבודה).................................... 4132

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 4133

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 4133

מינוי חברי ועדת יבוא לפי פקודת היבוא והיצוא........ 4133

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה - גבעת שמואל................................. 4133

הודעה על מינוי זמני של ממונה לפי חוק מקורות

אנרגיה.................................................................................. 4133

מינוי נציגת שרת החקלאות ופיתוח הכפר במועצת

הרשות לפיתוח ירושלים............................................... 4134

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים................

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים............

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק הסדרת הטיפול

בחופי הכנרת....................................................................

הסמכה והרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים...........

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................

הודעות בדבר פקיעתן של זכויות נפט.............................

הודעה בדבר קביעת תקנים..................................................

הודעות בדבר שינוי בתקנים................................................

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות.....

תמציות תקציב של עיריות לשנות הכספים 2010 ו-2011 (אילת, אשקלון (מעודכן), אשקלון, באקה-ג׳ת, דימונה, הרצליה, חדרה, לוד, נצרת, ראשון לציון,

קרית גת, קרית ים, קרית שמונה).............................

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (הרצליה)...........

הודעת הסדר במקרקעין.........................................................

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2011... הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2011 הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2011... הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2011

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

4134

4134

4134

4134

4134

4134

4135 4135 4135


4137

4145

4145

4146 4146

4150

4151 4153 4177