גיליון 6237 עמוד 1 מתאריך 18/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באייר התשע״א    6237    18 במאי 2011

עמוד

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המייעצת

לבטיחות גרעינית............................................................. 4192

אישור הסכם לפי צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים

ציבוריים)............................................................................. 4192

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא

כדין לפי חוק הכניסה לישראל................................... 4192

מינוי ועדה אכיפה מינהלית לפי חוק ניירות ערך......... 4192

רשימת חוקרי הוצאה לפועל................................................. 4192

הודעות על מינוי חברים לוועדת עררים ועל מען הוועדה

לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה............. 4194

מינוי חברים למועצה לניסויים בבעלי חיים................... 4195

הארכת כהונה של חברים למועצה לניסויים בבעלי

חיים....................................................................................... 4195

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות................................................................................. 4195

עמוד

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לילדים ולנוער................................................. 4196

אישור הסכמים קיבוציים מיוחדים לפי חוק שעות

עבודה ומנוחה................................................................... 4196

החלטות בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות 4196 עבודת המזכירות בימי ו', בערבי חג ובמועדים מיוחדים נוספים לפי תקנות בתי המשפט(מזכירות בבתי

משפט ובבתי דין לעבודה)............................................ 4197

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 4197

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 4197

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (זמר)....................... 4197

הודעה בדבר הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום

עד 30.4.2011....................................................................... 4198

הודעות מאת הציבור................................................................ 4201