גיליון 6237 עמוד 24 מתאריך 18/05/2011יועצים הנדסת פלסטיק (י.ה.פ.) בע״מ

(ח׳׳פ 093633-9- 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח אורי לזר, ת׳׳ז 025478041, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

אורי לזר, רו״ח, מפרק

יועצים הנדסת פלסטיק (י.ה.פ.) (ת״א-992ו) בע״מ

(ח״פ 51-164144-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח אורי לזר, ת׳׳ז 025478041, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

אורי לזר, רו״ח, מפרק

מיזוג אישי ישיר בע״מ

(ח”פ 51-343175-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד בזזי, ת׳׳ז XXXXXX165, למפרק החברה.

עודד בזזי, מפרק

סגה מוצרי צריכה בע״מ

(ח״פ 51-343178-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד בזזי, ת׳׳ז XXXXXX165, למפרק החברה.

עודד בזזי, מפרק

א.א.א רשת ענק המזגנים בע״מ

(ח״פ 51-235205-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

4214

של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד בזזי, ת׳׳ז XXXXXX165, למפרק החברה.

עודד בזזי, מפרק

המיזוג הישיר (2003) בע״מ

(ח”פ 51-344954-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד בזזי, ת׳׳ז XXXXXX165, למפרק החברה.

עודד בזזי, מפרק

גליקסמן יצוא ויבוא בע״מ

(ח״פ 51-193230-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 26.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אורן רביב, ת׳׳ז 024010423, מ׳׳ר 28113, למפרק החברה.

אורן רביב, עו״ד, מפרק

גליקסמן ביצי איכות בע״מ

(ח״פ 51-333777-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 26.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אורן רביב, ת׳׳ז 024010423, מ׳׳ר 28113, למפרק החברה.

אורן רביב, עו״ד, מפרק

שבט יששכר נכסים והשקעות בע״מ

(ח”פ 51-370362-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.4.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ניסן שאוליאן, מרח' ברקוביץ 4, ת׳׳ד 33111, מגדל המוזאון, קומה 7, תל אביב 61330, טל' 03-6935300, פקס' 03-6935321, למפרק החברה.

ניסן שאוליאן, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 6237, י״ד באייר התשע״א, 18.5.2011