גיליון 6238 עמוד 1 מתאריך 19/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ט״ו באייר התשע״א    6238    19 במאי

עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 4240

הודעה על שינויים בחלוקת התפקידים בין השרים.... 4240

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד........... 4240

הודעה בדבר מינוי ראש שירות הביטחון הכללי........... 4240

הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 4240

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי החוק האמור................................................... 4240

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק לפי החוק האמור............................. 4240

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי לפי

החוק האמור....................................................................... 4241

הודעה על מינוי יושב ראש מליאת רשות השידור 4241

הודעה על מינוי משנה ליושב ראש רשות השידור 4241

הודעה על מינוי חברים לוועד המנהל של רשות

השידור.................................................................................

הודעה על מינוי הממונה על הגבלים עסקיים...............

הודעה על מינוי חברה במליאת הרשות לשמירת

הטבע והגנים הלאומיים ...............................................

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות.......................

הודעה בדבר שלילת תשלומים מחבר הכנסת לשעבר הודעה על ייצוג מפלגה בכנסת לפי חוק מימון

מפלגות .................................................................................

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש מועצה

אזורית (יואב).....................................................................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין .

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4241

4241

4241

4241

4242

4242

4242

4242

4242

4249

4276