גיליון 6238 עמוד 19 מתאריך 19/05/2011התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

שעליהן היא מסתמכת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' הרב

קוק 11 - גוש 6433, ח”ח 197.

מטרת התכנית: קביעת קווי בניין וזכויות בחלקה.

יוסי בן דוד

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

(1)    ”תכנית מיתאר מס' כס/מק/23/1/יט”.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' קפלנסקי 8 - גוש 7620, ח”ח 309.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין דרומי שניתן לפי היתר 2671 שניתן בתאריך 9.3.1960, והגדלת תכסית קרקע לניצול מרבי של זכויות הבנייה המותרות במגרש לצורך תכנון הגדלת יחידת דיור קיימת ויחידת דיור עתידית ברח' קפלנסקי 8, כפר סבא.

עיקרי הוראות התכנית: א) קו בניין דרומי לרח' קפלנסקי - 1 מ' במקום 3.5 מ'; ב) הגדלת תכסית קרקע מ-35% ל-51%; ג) ניוד זכויות בין קומות ע. גג לקומות קרקע וא' בבית הקדמי; ד) ניוד זכויות בין 2 יחידות הדיור.

(2)    ”תכנית מיתאר מס' כס/מק/413/ד”.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' אז”ר 42, 44, רח' השחר 49 - גוש 6431, חלקה 339 בשלמותה. מטרת התכנית: שינוי בקו בניין מזרחי והקלה של 6% משטח המגרש (1.5% לכל יחידה).

עיקרי הוראות התכנית: א) קו בניין מזרחי: מוצע 6 מ' במקום 9 מ' לפי התשריט; ב) הקלה של 6% באחוזי בנייה (1.5% לכל יחידה).

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא, רח' ויצמן 137, כפר סבא, טל' 09-7649177. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' כס/מק/513”.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין צדי (מערבי) -מוצע 2.67 מ' במקום 4 מ', קו בניין קדמי לפי מצב קיים בהיתר 3.99 מ' במקום 4.50 מ'. תוספת של 6% בשטחי הבנייה המותרים בהקלה + הגדלת תכסית קרקע מ-35% ל-39%.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

26.11.2010 ובילקוט הפרסומים 6167, התשע׳׳א, עמ' 1342.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא, רח' ויצמן 137, כפר סבא, טל' 09-7649177, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יהודה בן חמו

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדת ”תכנית מפורטת מס' נת/מק/11/16/537”, שינוי לתכנית נת/16/537/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכי האגמים - גוש 7941, ח”ח 117; גוש 9216, חלקות 35, 36 בשלמותן; מגרשים לתכנית 402, 408 בחלקם מתכנית 16/537/א.

עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול הנחיה בדבר חניות תת־ קרקעיות במגרש 408 שבתכנית נת/16/537/א; ב) תוספת כניסות ויציאות מדרך שמספרה 31, סך הכל 5 כניסות ויציאות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א', ד', ה', משעה 8.30 עד 11.30, וביום ב', משעה 12.00 עד 16.00, כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור שר הפנים

4257 ילקוט הפרסומים 6238, ט׳׳ו באייר התשע׳׳א, 19.5.2011

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס'

נת/מק/613/ב”, שינוי לתכניות נת/613, נת/600/א, נת/7/400.