גיליון 6239 עמוד 1 מתאריך 23/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באייר התשע״א    6239    23 במאי 2011

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי נציב בתי הסוהר....................................... 4312

הארכת מינוי חברים בוועדת רישיונות לפי חוק

הנוטריונים.......................................................................... 4312

הודעה על מינוי חבר    רשות    ניירות ערך............................ 4312

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 4312

מינוי מפקחים לפי חוק חומרי נפץ...................................... 4312 הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 4313

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 4313

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 4313

הודעות מאת הציבור................................................................ 4313

תיקון טעות דפוס