גיליון 6240 עמוד 1 מתאריך 24/05/2011רשומות

ילקוט

כ' באייר התשע״א


הפרסומים

6240    24 במאי 2011

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).......................4316

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.....................................................4317

הודעה לפי חוק הצהרות מוות...........................................................4318

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................................. 4319

הודעות מאת הציבור.............................................................. 4326