גיליון 6240 עמוד 10 מתאריך 24/05/2011לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיורא רובננקו, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 8469-04-11

בעניין חוק העמותות, התש׳׳ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת הפורום למחשבה מדינית וחברתית -ישראל לקראת 2000, מס' העמותה 58-023736-0.

והמבקש: רשם העמותות, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מירית כנרי, מרח'

כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת׳׳ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.4.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

13.7.2011,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו״ד באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 12497-11-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ה.ר.ט נכסים צפת בע״מ,

והמבקשת: עיריית צפת, ע״י ב״כ עו״ד צבי בן חיים, שד' המגינים 53, חיפה 33265.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.11.2010, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

5.6.2011,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 1.6.2011.

צבי בן חיים, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 16930-02-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ת.ק.ש. אלפיים (1997) בע״מ,

והמבקשות: 1. חברת שלייסנר חיתוכי להבה ופלזמה בע״מ בע״מ. 2. חברת ק. שלייסנר עבודות (1986) בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד עודד ונגלניק, רח' משכית 15, ת״ד 12599, הרצליה 46733.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.6.2011,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30 ביום 4.6.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עודד ונגלניק, עו״ד בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 30536-02-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אחמד סבאע ובניו, ח״פ 51-097132-8,

והמבקש: הלאל אבו סלאח, ע״י ב״כ עו״ד חוסאם סבית ואח', מרח' החרושת 49, ת״ד 46, כרמיאל, טל' 04-9583232, פקס' 04-9082229.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.6.2011,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חוסאם סבית, עו״ד בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע״א, 24.5.2011 4324