גיליון 6240 עמוד 11 מתאריך 24/05/2011הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 48256-02-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת משחטת חאלד זטמה בע״מ, ח׳׳פ 51-407013-5, שב׳ אלראם 6526, נצרת 16000.

והמבקשת: נטר עוף הבפר בע״מ, ח׳׳פ 51-334402-8, ע׳׳י ב״ב עו׳׳ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או שי בהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח׳׳ד ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים/דור אליעז. המען לבתבי בי-דין: רח׳ סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל׳ 04-6225034, פקס׳ 04-6212203,

נמסרת בזה הודעה, בי ביום 24.2.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

10.7.2011,    בשעה 8.30.

במו בן נמסרת בזה הודעה בי ביום 24.2.2011 מונה עו׳׳ד ליאור מזור למפרק זמני.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוני עזורה, עו״ד בא בוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 25399-03-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת חברת מעדניית בני זטמה בע״מ, ח׳׳פ 51-274017-6, שב׳ אלראם 6526, נצרת 16000.

והמבקשת: נטר עוף הבפר בע״מ, ח׳׳פ 51-334402-8, ע׳׳י ב״ב עו״ד מוני עזורה ו/או תמר עזורה ו/או ורד גוילי-צולמן ו/או מוחמד ותד ו/או קרן בן ישראל-פרומר ו/או אילנה בן זאב ו/או שי בהן ו/או הילה תירם ו/או שמואל ברח״ד ו/או טלי פרידריך ו/או אודי דנהירש ו/או אלן גוסליס ו/או קרן חאדד ו/או אלינה סברדלוב ו/או בועז אבן חיים/דור אליעז. המען לבתבי בי-דין: רח׳ סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל׳ 04-6225034, פקס׳ 04-6212203,

נמסרת בזה הודעה, בי ביום 14.3.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.6.2011,    בשעה 8.30.

במו בן נמסרת הודעה בי ביום 31.3.2011 מונה עו״ד ליאור מזור למפרק זמני.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוני עזורה עו״ד בא בוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 27736-03-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ביתן לי שיווק בע״מ, ח״פ 51-225991-2. והמבקש: קיבה גלינה, ת״ז 307674960, ע״י ב״ב עו״ד מארון עילוטי, ת״ד 50473, נצרת 16169,

נמסרת בזה הודעה, בי ביום 15.3.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.6.2011,    בשעה 9.30.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 15.5.2011, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מארון עילוטי, עו״ד בא בוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 9267-04-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מאפיית היפר בע״מ, ח״פ 51-147061-9, מרח׳ הירדן 25, ת״ד 1510, טבריה.

והמבקשים: מוחמד עאסלה ואח׳, ע״י ב״ב עו״ד סעדי עלי,

ת״ד 361, בפר עראבה, טלפקס׳ 04-6742768, נייד 054-4400716,

נמסרת בזה הודעה, בי ביום 6.4.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזברת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

19.6.2011,    בשעה 8.30.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30,

ביום 12.6.2011.

4325 ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע״א, 24.5.2011