גיליון 6240 עמוד 4 מתאריך 24/05/2011מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת ”תכנית מיתאר מקומית מס' הר/מק/2137”, שינוי לתכניות הר/253/א, הר/1274א, כפיפות לתכניות הר/1960, תממ5, תמא35, תמא36/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' ארן זלמן 19, 20 - גוש 6536, ח”ח 77, 715, 716, 780, 867, 868.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת-תוקף לצורכי ציבור, כדי לאפשר רצף של השטח הציבורי הפתוח.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, מחלקת תכנון עיר, חדר 13, רח' סוקולוב 22, הרצליה, שעות קבלת קהל: בימים ג', ה', בשעות 12.00-8.30, ביום ב', בשעות 18.00-16.00. כל הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, רח' סוקולוב 22, הרצליה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יעל גרמן

יושבת ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' ש/מק/1424”, שינוי לתכנית ש/במ/506/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא, רח' הכרמל - גוש 12611, חלקה 6 בשלמותה, ח”ח 5, 74.

עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה בהסכמת הבעלים;

ב) הקטנת קו בניין קדמי; ג) שינוי הנחיות עיצוביות בדבר התכסית; ד) שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה; ה) הגדלת מס' יחידות דיור; ו) שינוי גובה ומס' קומות; ז) מתן זיקת הנאה למעבר רכב.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 28/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6146, התשע׳׳א, עמ' 410.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון, רח' המייסדים 52, זכרון יעקב, ובמשרדי הוועדה המחוזית מחוז חיפה, שד' הפלי”ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף יהודה כהן

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון

הודעה לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

ת”ע 1886-01-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל”ח-1978, ובעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים בהודעה,

והמבקשות: 1. עדה מאיר. 2. אילנה כספי פינק, ע”י ב”כ עו”ד חנוך ברונזניק, מרח' חי טייב 1, ירושלים 95405, טל' 02-6519469, פקס' 02-6511081.

הודעה

להווי ידוע כי המבקשות הנ”ל פנו אל בית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשות:

I    . נחמן זילבר, נולד בשנת 1891 בז'ז'נה, פולין. התעסקותו:

סוחר, נרצח ביתו בבז'ז'נה, פולין, ביום כיפור ב-1941.

2.    חנה זילבר, נולדה בשנת 1924 בז״ז״נה, פולין, נספתה בשנת 1943 בחיסול גטו בז״ז״נה, פולין, בבורות הירי.

3.    בשה בתיה זילבר, נולדה בשנת 1928 בז״ז״נה, פולין, נספתה בשנת 1943 בחיסול גטו בז״ז״נה, פולין, בבורות הירי.

4.    פנינה פרלה (זילבר) גולדמן, נולדה בשנת 1897 בסטרטן, פולין. התעסוקתה: חקלאות, נרצחה ביער ליד קוזובה, פולין, בערב שמחת תורה 1943.

5.    אברהם (בוניו) גולדמן, נולד בשנת 1922 בז״ז״נה, פולין. התעסקותו: חקלאי, נרצח בהלובוצק, פולין, בשנת 1943.

6.    שלמה (סאלו) גולדמן, נולד בשנת 1924 בז״ז״נה, פולין. התעסקותו: חקלאי, נרצח ביזרנה, פולין, בפסח 1942.

7    . חנה (חנושה) גולדמן, נלדה בשנת 1927, בז'ז'נה, פולין.

התעסקותה: חקלאות, נרצחה ביער ליד קוזובה, פולין, בערב שמחת תורה 1943.

8    . גוסטה (זילבר) פרוש, נולדה בשנת 1898 בפולין. התעסקותה:

עקרת בית, נספתה בגטו זבוריב, פולין, בשנת 1943.

9    . יונק פרוש, נולד בשנת 1928, בפולין, נספה בגטו זבוריב,

פולין, בשנת 1943.

10    . אוזיאס (אוז'ו) פרוש, נולד בשנת 1930, בפולין, נספה בגטו

זבוריב, פולין, בשנת 1943.

II    . קלרה פרוש, נולדה בשנת 1932, בפולין, נספתה בגטו

זבוריב, פולין, בשנת 1943.

12 . אז'ו זילבר, נולד בשנת 1921, בפולין, נספה בגטו זבוריב, פולין, בשנת 1943.

אזרחותם: פולנית.

השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר: המבקשות הנ”ל: עדה מאיר, מאלוני אבא 36005, ואילנה פינק, ממשעול הגן 5, זכרון יעקב.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ”ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או

ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע׳׳א, 24.5.2011 4318