גיליון 6240 עמוד 5 מתאריך 24/05/2011ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת

ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר,

באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 8.6.2011,

בשעה 11.30.

הדס וקנין, מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר׳׳ק 01-11- 25142

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ל.ח. אפקטיב לתקשורת בע׳׳מ, ח״פ 51-243685-8,

והמבקשת: מיכל זיידנברג, ת״ז 36424232, מרח' ברנדיס 20, ראשון לציון, טל' 03-9694618.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

13.6.2011,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 30.5.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיכל זיידנברג, המבקשת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר״ק 56626-03-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נאות הפסגה מודיעין עילית בע״מ, ח״פ 51-315180-3.

והמבקשות: החברה עצמה, חברת אדן השרון בניני איכות בע״מ, ח״פ 51-243771-6, חברת משכן הארץ בע״מ, ח״פ 51-291812-9, וחברת בי.אף.בי נכסים בע״מ, ח״פ 51-200662-8, כולן ע״י ב״כ עורכי דין ממשרד ארד ושות', רח' קרמניצקי 1, תל אביב 67899, טל' 03-6246888, פקס' 03-6246999.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.3.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

15.6.2011,    בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אהוד ארד, עו״ד בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר״ק 17966-04-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת נטאלאיז בע״מ, ח״פ 51-318373-1, מרח׳ השושנה 4/10, ירושלים 95436.

והמבקש: יוסף פיליפס, ת״ז 321562548, ע״י ב״כ עו״ד אלישע דיקמן ו/או עו״ד שירה שושן, מרח׳ בוסתנאי 8, ת״ד 4055, ירושלים 94525, טל׳ 02-6798668, פקס׳ 02-5634750.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.4.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

20.6.2011,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר משעה 16.00 ביום

16.6.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלישע דיקמן, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 22462-02-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מ.ל. צביעת מתכות בע״מ, ח״פ 51-323405-4.

והמבקש: אמנון אביעזר, ע״י ב״כ עו״ד ראיסה רוזין, מרח׳

שבט גד 2/3, פתח תקוה 49303.

נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 20.9.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

4319 ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע״א, 24.5.2011