גיליון 6240 עמוד 9 מתאריך 24/05/2011לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שמעון לביא, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 50044-11-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ממן נפתלי בע׳׳מ, ח״פ 51-110748-4, והמבקש: עארף אלעוברה, ת״ז 023152317, ע״י ב״כ עו׳׳ד גדעון פנר ו/או יצחק ששון, מרח' בן צבי 7, ת״ד 10014, באר שבע, טל' 08-6272745, פקס' 08-6271554.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.11.2010, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.9.2011,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום

1.9.2011,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יצחק ששון, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 41305-01-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק החברה לפיתוח ירוק בחן בע״מ, ח״פ 51-380793-3,

והמבקשים: עמית שגב ו-202 אח', ע״י ב״כ עו״ד עומר גדיש, המפרק הזמני של החברה, ממשרד כהן וילצ'יק קמחי ושות', רח' אבא הלל סילבר 14, רמת גן, טל' 03-6119000, פקס' 03-7514090.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.1.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

15.6.2011,    בשעה 8.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 5.6.2011.

עומר גדיש, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 17581-02-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת סולאור מתכת השרון בע״מ, ח״פ 51-414620-8, אזור התעשייה ניצני שלום, בארותיים,

והמבקשות: 1. חברת איסכור שרותי פלדות בע״מ, ח״פ 51-043154-7. 2. חברת אדרס פלדות בע״מ, ח״פ 51-082370-1, ע״י ב״כ עו״ד גיורא רובננקו, מרח' דיזנגוף 205, תל אביב 63115, טל' 03-5276015, פקס' 03-5276016.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.9.2011,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 15.8.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיורא רובננקו, עו״ד בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 46613-03-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת דילי יבוא ושיווק מוצרי נייר בע״מ, ח״פ 51-385219-4, מרח' היצירה 8, רמלה,

והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד גיורא רובננקו, מרח' דיזנגוף 205, תל אביב 63115, טל' 03-5276015, פקס' 03-5276016.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.3.2011, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.9.2011,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

4323 ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע״א, 24.5.2011

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

ביום 23.8.2011.