גיליון 6241 עמוד 1 מתאריך 25/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״א באייר התשע״א    6241    25 במאי 2011

עמוד    עמוד

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה.... 4332 הודעה על שינוי בתנאי פטור מאישור הסדר כובל...... 4349

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 4333    הודעות    על אישור שיכונים ציבוריים............................... 4349

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..... 4335    הודעות    בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור................. 4351

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 4336    הודעות    לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4358

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדרים    הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 4362

כובלים.................................................................................. 4339    הודעות    לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4367

הודעה על הארכת פטור מאישור הסדר כובל................ 4348    הודעות    מאת הציבור................................................................ 4368