גיליון 6242 עמוד 1 מתאריך 26/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באייר התשע״א    6242    26 במאי 2011

עמוד

מינוי חברה לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים


שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), וחוק בתי

דין מינהליים...................................................................... 4396

הארכת מינוי אפוטרופוס כללי וכונס רשמי.................... 4396

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי כבישי אגרה

(מנהרות הכרמל)............................................................... 4396

מינוי נציג וממלאי מקום של שר הבריאות בוועדה

מקומית לתכנון ולבנייה................................................. 4396

מינוי חבר למועצת הרשות הלאומית להסמכת

מעבדות................................................................................ 4396

הודעות בדבר הוראה להכנת תכניות מיתאר ארציות.. 4396

עמוד

הכרזות על אזורים נגועים במחלות בעלי חיים............. 4397

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2010 ו- 2011 (אום אל-פחם, גבעתיים, טירת הכרמל, נתניה, עפולה, קרית ביאליק,

רמלה, תל-אביב-יפו)...................................................... 4397

מינוי מנהל בחירות ביישובים באקה אל-גרביה וג׳ת.. 4402 תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית קרית אונו. 4402

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 4403

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4403

הודעות מאת הציבור................................................................ 4404