גיליון 6243 עמוד 1 מתאריך 29/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ב״ה באייר התשע״א    6243    29 במאי

עמוד

מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדת ערר, יושב ראש מותב וראש בית דין לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 4428

מינוי חבר ועדת ערר לפי החוקים האמורים.................. 4428

הודעה על מינוי ממלא מקום יושב ראש וחברים

בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה.................................................................. 4428

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש רשות ניירות ערך.... צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים).......................................

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).........

הודעה לפי חוק הצהרות מוות .............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4428

4428

4428

4429

4429

4430 4433