גיליון 6244 עמוד 1 מתאריך 30/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באייר התשע״א    6244    30 במאי 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4436

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 4478

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות ................................................ 4527

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות............................................... 4529