גיליון 6245 עמוד 1 מתאריך 31/05/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ב״ז באייר התשע״א    6245    31 במאי

עמוד

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 4532

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס

רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) . 4532

הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי    עסקים.................... 4533

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 4533

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית פתח תקוה הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)...........................

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים.......

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות מאת הציבור................................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................

עמוד

3533

4533

4533

4534

4534

4535 4537