גיליון 6246 עמוד 1 מתאריך 05/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בסיוון התשע״א    6246    5 ביוני 2011

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.....4540

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................................................... 4548

הודעות מאת הציבור........................................................................4566