גיליון 6247 עמוד 1 מתאריך 05/06/2011ילקוט הפרסומים

ג' בסיוון התשע״א


6247


5 ביוני 2011


עמוד

הודעה מס׳ 27 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה................................4571

הודעה מס׳ 27 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

בהתאם לסעיף 15(8) לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות1, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי סכומים מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2011, בציון מטרת ההקצבה והסכומים שהוקצבו.

הרשימה כוללת הקצבות בסכום של 95,105,000 שקלים חדשים.

4571 ילקוט הפרסומים 6247, ג׳ בסיוון התשע״א, 5.6.2011

1

י״פ התשס״ג, עמ׳ 1410.