גיליון 6248 עמוד 1 מתאריך 06/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בסיוון התשע״א    6248    6 ביוני 2011

עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה..............................................4680

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה............................................. 4680

מינוי ועדת ערר לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ...................................4683

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................................................4683

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות............................................ 4684

הודעות מאת הציבור .......................................................... 4684