גיליון 6249 עמוד 1 מתאריך 12/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י' בסיוון התשע״א    6249    12 ביוני

עמוד

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי

חוק הממשלה..................................................................... 4688

מינוי חבר בוועדת אכיפה מינהלית לפי חוק ניירות

ערך......................................................................................... 4688

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור לפי חוק שירות

הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות).................. 4688

מינוי ממלאי מקום לנציג שר האוצר במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה............................................... 4688

הודעה על מינוי מפקח כבאות ראשי................................. 4688

הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי.................. 4688

הסמכה לפי פקודת בריאות העם......................................... 4688

הסמכה לפי הפקודה האמורה ולפי חוק למניעת מפגעים 4689 אישור הימורים יומיים לפי תקנות להסדר ההימורים

בספורט (תכנית הימורים יומיים)............................... 4689

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............ 4689

מינוי פקידי יערות...................................................................... 4690

החלטה להחיל את ביקורת המדינה................................... 4690 הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 4690

הסמכות בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים...........

הסמכה והרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים.............

הודעות על הפקדות תכניות מיתאר מחוזיות למחוזות

המרכז, הצפון והדרום...................................................

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים..................................................................

הכרזות על אזורים נגועים במחלות בעלי חיים.............

הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה

סביבתית - סמכויות פקחים) (אום אל־ פחם).......

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (בסמת טבעון).............

הודעת הסדר במקרקעין...........................................................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4690

4691

4691

4694

4694

4694

4694

4694

4695 4695 4705

4707

4708

4711

4712