גיליון 6250 עמוד 1 מתאריך 14/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ב בסיוון התשע״א    6250    14 ביוני

עמוד

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם................. 4752

הודעה בדבר מינוי חבר המועצה המייעצת למוזאון

הכנסת................................................................................... 4752

הודעות לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 4752

מינוי רשמת בבית המשפט..................................................... 4752

מינוי רשמת הוצאה לפועל.................................................... 4752

מינוי לפי חוק הנוטריונים....................................................... 4753

הארכת מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות

ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 4753

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי

החוקים האמורים ........................................................... 4753

הארכת מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 4754

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי

החוקים האמורים............................................................. 4754

מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים............... 4754

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי ועדה

רפואית עליונה וועדה רפואית.................................. 4755

הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה לפ חוק שירות

הביטחון הכללי.................................................................

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה ברשויות מקומיות

מסוימות...............................................................................

הודעה על מינוי פקחים לפי חוק שירותי הובלה..........

מינוי ועדה מייעצת לעניין התקנת תקנות בנושא סוסים טהורי גזע לפי חוק להשבחת ייצור חקלא

(בעלי חיים).........................................................................

הודעה על מינוי חבר למועצה מייעצת לפי חוק הנפט.

הודעה על מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט.........

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים ..............................................................................

הודעה על מינוי ממונה על זכויות עובדים זרים..........

אכרזות בדבר החלפה ובדבר שינוי תקנים רשמיים......

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים ......

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר רישום זכות

מטפחים בספר הזכויות..................................................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים.......

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות דפוס

עמוד

4755

4755

4755

4756 4756 4756

4756

4756

4756

4758

4760

4760

4760

4761 4812