גיליון 6250 עמוד 2 מתאריך 14/06/2011הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, כי ממלא מקום בא כוח סיעת ”התנועה החדשה מרצ” הוא דרור מורג במקום ירון שור2. כ”ו באייר התשע׳׳א (30 במאי 2011) (חמ 3-16)

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103, התשע׳׳א, עמ' 922. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3890.

הודעה בדבר מינוי חבר המועצה המייעצת למוזאון הכנסת

לפי חוק מוזאון הכנסת, התש”ע-2010

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מוזאון הכנסת, התש׳׳ע-2010י (להלן - החוק), מיניתי את עמרי שלמון למועצה המייעצת למוזאון הכנסת, כנציג ציבור שהוא נציג גוף העוסק בשימור אתרים לפי סעיף 6(1) לחוק, וזאת במקום יוסי פלדמן2.

תוקף המינוי לארבע שנים מהמועד הנקוב בכתב המינוי.

כ' באייר התשע׳׳א (24 במאי 2011) (חמ 3-4169)

ראובן (רובי) ריבלין _    יושב ראש הכנסת

1    ס׳׳ח התש׳׳ע, עמ' 572.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 1738.

הודעה

לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ”ח-1997

לפי סעיף 10א לכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ׳׳ח-1997י, מתפרסם בזה כי הרב יעקב חיים סלומון הוא מועמד לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול, שעניינו יידון לפני הוועדה למינוי דיינים.

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות2.

ד' בסיוון התשע׳׳א (6 ביוני 2011) (חמ 3-403)

יעקב נאמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 87; התשס׳׳ז, עמ' 198.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 516, עמ' 2360, עמ' 2700 ועמ' 4054; התשע”א, עמ' 1190, עמ' 3226 ועמ' 3868.

הודעה

לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ”ח-1997

לפי סעיף 10א לכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ”ח-11997, מתפרסם בזה כי הרב

1 ק”ת התשנ”ח, עמ' 87; התשס”ז, עמ' 198. 4752

גדעון שריון הוא מועמד לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול, שעניינו יידון לפני הוועדה למינוי דיינים.

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות2.

כ”ט באייר התשע׳׳א (2 ביוני 2011) (חמ 3-403)

יעקב נאמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

2 י”פ התש׳׳ע, עמ' 516, עמ' 2360, עמ' 2700 ועמ' 4054; התשע”א, עמ' 1190, עמ' 3226 ועמ' 3868.

הודעה

לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ”ח-1997

לפי סעיף 10א לכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ”ח-11997, מתפרסם בזה כי הרב יעקב חיים סלומון הוא מועמד לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול, שעניינו יידון לפני הוועדה למינוי דיינים.

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות2.

ד' בסיוון התשע׳׳א (6 ביוני 2011) (חמ 3-403)

יעקב נאמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

1    ק”ת התשנ׳׳ח, עמ' 87; התשס׳׳ז, עמ' 198.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 516, עמ' 2360, עמ' 2700 ועמ' 4054; התשע׳׳א, עמ' 1190, עמ' 3226 ועמ' 3868.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין תמי יטח, לרשמת בתי משפט השלום במחוזות חיפה והצפון, החל ביום ג' בסיוון התשע׳׳א (5 ביוני 2011).

י”ט באייר התשע׳׳א (23 במאי 2011) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק הוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-11967, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט השלום תמי יטח, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוזות חיפה והצפון, החל ביום ג' בסיוון התשע׳׳א (5 ביוני 2011). י”ט באייר התשע׳׳א (23 במאי 2011) (חמ 3-64)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.

ילקוט הפרסומים 6250, י׳׳ב בסיוון התשע”א, 14.6.2011