גיליון 6251 עמוד 1 מתאריך 16/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ד בסיוון התשע״א    6251    16 ביוני

עמוד

הודעות על קביעת ממלאי מקום לראש הממשלה....... 4832

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת

לחוק שירות המדינה (מינויים).................................. 4832

מינוי שופט בבית משפט לענייינים מקומיים.................. 4832

מינוי שופט נוער.......................................................................... 4832

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 4832

מינוי יושב ראש ועדות ערר לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק בתי דין מינהליים................................. 4833

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים............... 4833

הודעה על מינוי חבר מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונת דרכים..................................................................... 4833

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 4833

היתר מיוחד לפי תקנות שירותי הכבאות (העסקת

כבאים במשמרות)............................................................ 4835

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 4835

מינוי חבר להנהלת הקרן לשמירת הניקיון....................... 4835

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 4835 מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים.

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................

מינוי רופא וטרינר ממשלתי..................................................

מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי..........................................................

הודעה על מינוי נציג מקרב הציבור למועצת רשות

הגז הטבעי...........................................................................

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול... הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא . הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט .....................

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיון נפט........................

הודעות בדבר קביעת תקנים .................................................

הודעה בדבר שינוי בתקנים...................................................

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס.. הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות (ירושלים).....................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות בתי הדין הרבניים.....................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4836

4836

4836

4836

4836

4836

4837

4837

4837

4837

4838 4838

4838

4839 4839 4856

4861

4862