גיליון 6251 עמוד 4 מתאריך 16/06/2011מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)',

אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מעיינות המעמקים בע׳׳מ )להלן - החברה(, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-22001 )להלן - החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

י׳׳ד באייר התשע׳׳א )17 במאי 2011( )חמ 3-18(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 454; התשס׳׳ו, עמ' 345.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידות גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את סגן מנהל אגף החניה בעיריית תל-אביב-יפו )להלן - העירייה( ליאור אבירם, ת׳׳ז XXXXXX786, לממונה על הגבייה לעניין גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לתל-אביב-יפו )העמדת רכב וחנייתו(, התשמ׳׳ד-41983, שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-51982, וקנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה, ואת מנהלת מחלקת גביית מים בעירייה איריס גואטה, ת׳׳ז XXXXXX872, ומנהלת מחלקת שליטה ובקרה באגף לגביית ארנונה לילך כהן, ת׳׳ז 028497212, לפקידות גבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ׳׳ג-61992, ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין. י”א באייר התשע׳׳א )15 במאי 2011( )חמ 3-18(

שוקי אמרני

המנהל הכללי )בפועל(

_    של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ק׳׳ת חש׳׳ם התשמ׳׳ד, עמ' 114.

5    ס״ח התשמ״ב, עמ' 41.

6    ס״ח התשנ״ג, עמ' 10.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל )להלן - הוועדה( חמוד סייח, ת׳׳ז 054465240, לממונה על הגבייה, ואת אמרכלית הוועדה סיגלית פחימה, ת׳׳ז XXXXXX867, לפקידת גבייה, לצורך גבייתם, מכוח

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט לענייניים מקומיים לטובת הוועדה לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק האמור.

י”א באייר התשע׳׳א )15 במאי 2011( )חמ 3-18(

שוקי אמרני

המנהל הכללי )בפועל(

_    של משרד הפנים

3    ס״ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את המנהל הכללי של עיריית קרית שמונה וממלא מקום הגזבר בעירייה, אלי כהן, ת׳׳ז XXXXX854, לממונה על הגבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית שמונה לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק האמור.

י”א באייר התשע׳׳א )15 במאי 2011( )חמ 3-18(

שוקי אמרני

המנהל הכללי )בפועל(

_    של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס״ח התשל״ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

מינוי פקידות גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1, שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת אכיפה בעיריית אשדוד )להלן - העירייה( פאני אבינועם, ת׳׳ז XXXXX453, ואת אחראית נושא ההוצאה לפועל בעירייה פאני אסייג, ת׳׳ז 012303780, ואת מנהלת מחלקת מגורים בעירייה עדה שרון, ת׳׳ז 052731692, ואת סגנית מנהל מחלקת עסקים מננה יוסבאשוילי, ת׳׳ז XXXXXX392, לפקידות גבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה לתכנון ולבנייה אשדוד )להלן - הוועדה( לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק האמור.

ד' באייר התשע׳׳א )8 במאי 2011( )חמ 3-18(

שוקי אמרני

המנהל הכללי )בפועל(

_    של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.


ילקוט הפרסומים 6251, י״ד בסיוון התשע״א, 16.6.2011 4834