גיליון 6252 עמוד 1 מתאריך 16/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ד בסיוון התשע״א    6252    16 ביוני

עמוד

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה ברשויות מקומיות

באקה אל גרביה וג'ת...................................................... 4872

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)......... 4872

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי התקנות האמורות.............................. 4872

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 4872 הודעה על מינוי חבר ועדה לעררים לפי התקנות

האמורות.............................................................................. 4873

תיקונים לרשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפ תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) ...................

מינוי אבות בית דין לפי חוק הדיינים................................

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה........

הסמכה והרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים.............

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (נס ציונה).

מינוי ועדת ערר לארנונה (בית שאן)...................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4873

4873

4874 4874

4874

4875 4875 4875 4878