גיליון 6253 עמוד 1 מתאריך 23/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בסיוון התשע״א    6253    23 ביוני 2011

עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4880

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 4880

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ומכירה)................................................. 4880

מינוי חברה למועצת הרשות הלאומית להסמכת

מעבדות................................................................................ 4880

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער ולמבוגרים......... 4880

מינוי עובדת סוציאלית מחוזית לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 4881

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי    החוק האמור 4881

שינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה

על חוסים............................................................................. 4881

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם................ 4882

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).... 4882 הודעה בדבר מועד בחירות מיוחדות במועצה

המקומית ראמה ................................................................ 4882

עמוד

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות ההוצאה

לפועל (אגרות שכר והוצאות) ..................................... 4882

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים

העסקיים .............................................................................. 4882

הכרזות על אזורים נגועים במחלות בעלי חיים............. 4882

הודעה על הסמכת פקחים (קרית אונו).............................. 4883

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(מגדל העמק)...................................................................... 4883

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (נס ציונה)........................ 4883

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (כרמיאל) 4883

הודעה על מינוי חברה לוועדת ערר (נתיבות)................ 4884

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 4884

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 4884

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 5885

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4895

הודעות מאת הציבור................................................................ 4896