גיליון 6254 עמוד 1 מתאריך 23/06/2011רשומות

ילקוט

כ״א בסיוון התשע״א


הפרסומים

6254    23 ביוני 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 4928

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................5010

הודעת מערכת על תיקון טעות.......................................................... 5071