גיליון 6255 עמוד 1 מתאריך 26/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


כ״ד בסיוון התשע״א    6255    26 ביוני

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 5076

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל......... 5076

מינוי שופט לכהונה בפועל בבית הדין לעבודה.............. 5076

מינוי אפוטרופוס כללי וכונס רשמי..................................... 5076

מינוי לפי חוק הנוטריונים....................................................... 5076

מינוי חברה בוועדה המייעצת לרשם המתווכים.......... 5076

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 5076

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 5077

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז מפני שיטפונות.. 5077

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה........

מינוי ממונים על הגבייה ופקידות גבייה .........................

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית אשדוד........

אישור מחסן טרנזיט לפי תקנות המכס (טיס)...................

הודעה על מדד יוקר הבריאות לפי חוק ביטוח

בריאות ממלכתי ..............................................................

תמציות ועדכון תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2010 ו-2011 (הוד השרון, ערד, קרית ים,

רחובות, רעננה)...................................................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

5077

5077

5078

5079

5079

5079

5082

5122