גיליון 6255 עמוד 4 מתאריך 26/06/2011העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-61985 (להלן - חוק העבירות המינהליות), של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות. כ׳׳ח באייר התשע׳׳א (2 ביוני 2011) (חמ 18—3)

עמרם קלעג׳י המנהל הכללי

_    של משרד הפנים

6 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר מועצה אזורית משגב (להלן - המועצה), שאול אשואל, ת׳׳ז XXXXXX109, לממונה על הגבייה לעניין גבייתם של קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, שפסק בית משפט לטובת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה משגב (להלן - הוועדה), לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-41965 (להלן - החוק), והתקנות שמכוחו, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק. כ׳׳ח באייר התשע׳׳א (2 ביוני 2011) (חמ 18—3)

עמרם קלעג׳י המנהל הכללי

_    של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את גזבר מועצה אזורית משגב (להלן - המועצה), שאול אשואל, ת׳׳ז XXXXXX109, לממונה על הגבייה לעניין גבייתם של קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-31977, שפסק בית משפט לטובת המועצה, ולעניין גבייתם של קנסות המגיעים למועצה בשל עבירות שהן עבירות של ברירת משפט כאמור בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-41982, וכן לעניין גבייתם לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-51985, של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות ולעניין

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשמ׳׳ב, עמ' 43.

5    ס״ח התשמ״ו, עמ' 31.

גבייתם של קנסות המגיעים לטובת המועצה בשל עבירה לפי פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]6 וכן בשל עבירה לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-71984.

כ׳׳ח באייר התשע׳׳א (2 ביוני 2011) (חמ 18—3)

עמרם קלעג׳י המנהל הכללי

_    של משרד הפנים

6    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

7    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי פקידות גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהלת מחלקת אכיפה בעיריית אשדוד (להלן - העירייה), פאני אבינועם, ת׳׳ז XXXXX453, ואת אחראית נושא ההוצאה לפועל בעירייה, פאני אסייג, ת׳׳ז XXXXXX780, ואת מנהלת מחלקת מגורים בעירייה, עדה שרון, ת׳׳ז XXXXXX692, ואת סגנית מנהל מחלקת עסקים, מננה יוסבאשוילי, ת׳׳ז XXXXXX392, לפקידות גבייה, לצורך גבייה של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-41977 (להלן - חוק העונשין), של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה ולעניין גבייתם של קנסות, כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין, המגיעים לעירייה בשל עבירות שהן עבירות של ברירת משפט לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-51982, וכן לעניין גבייתם לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-61985 (להלן - חוק העבירות המינהליות) של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

ד' באייר התשע׳׳א (8 במאי 2011) (חמ 18—3)

שוקי אמרני

המנהל הכללי (בפועל)

_    של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374, ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

4    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

5    ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 43. 5 ס״ח, התשמ׳׳ו, עמ' 31.

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית אשדוד

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה-11975 (להלן -החוק), שנאצלה לי2 נמסרת הודעה כי בישיבת מליאת מועצת

ילקוט הפרסומים 6255, כ״ד בסיוון התשע״א, 26.6.2011 5078

1

   ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 211.

2

   י”פ התשל״ט, עמ' 982.