גיליון 6256 עמוד 1 מתאריך 28/06/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בסיוון התשע״א    6256    28 ביוני 2011

עמוד    עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 5164    מינוי נציגת שר הביטחון בוועדה הארצית לתכנון

הודעה על מילוי מקום של שר..............................................    5164    ולבנייה    של תשתיות לאומיות    ..................................    5165

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד.......... 5164    חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין................ 5165

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה.    5164    אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 5165

הודעה על מינוי נציב שירות המדינה לפי חוק שירות    הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

המדינה (מינויים)............................................................. 5164    הלאומי    (מתנדבים).......................................................... 5166

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי החוק האמור.............. 5164    מינוי חבר מועצה וחבר הנהלת רשות נחל ירקון.......... 5166

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת    מינוי מנהל השירותים הווטרינריים................................... 5166

לחוק האמור....................................................................... 5165    הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 5165    (בחינת    רישוי).................................................................... 5166

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט.. 5165 הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 5166